โพลชี้พิษเศรษฐกิจทำให้คนไทยนอนไม่หลับ

ผลสำรวจภาคสนามเรื่องปัญหาการนอนคนไทยกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,109 ตัวอย่างดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.1 ระบุเมื่อถึงเวลานอนต้องใช้เวลานานกว่าจะนอนหลับ รองลงมาคือ ร้อยละ 48.2 ระบุตื่นก่อนเวลาที่ตั้งใจจะตื่นนอนและร้อยละ 34.5 ระบุมีปัญหาสะดุ้งตื่นขณะหลับไปแล้ว

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.9 ระบุในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเคยตื่นขึ้นมา ปวดคอ ปวดหลัง ปวดชาเมื่อยตามตัว ในขณะที่เพียงร้อยละ 9.1 ไม่เคยมีปัญหา ส่วนสาเหตุของการนอนไม่หลับสาเหตุใหญ่ ร้อยละ 96.5 ระบุ ว่าเป็นเพราะที่รองนอน ฟูก หมอน ร้อยละ 47.3 ระบุ ปัญหาเศรษฐกิจ ขัดสนเงินทองเป็น รองลงมาคือร้อยละ 45.2 ปัญหาการทำงาน ร้อยละ 30.5 ปัญหาสภาพแวดล้อม ร้อยละ 20.6 ปัญหาการเมือง